Aktualność "Podatki - Najnowsze zmiany w przepisach"
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Planowane korzystne zmiany w zakresie ulgi na Internet!
Jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych jest tzw. ulga za Internet. Warto wiedzieć, że projekt nowelizacji ustawy o PIT przygotowany przez sejmową komisję "Przyjazne Państwo" w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, przewiduje udogodnienia dotyczące korzystania z tej ulgi.

Projekt nowelizacji ustawy o PIT zakłada zniesienie obowiązku korzystania z sieci Internet w miejscu zamieszkania podatnika. Pozwoli to na odliczanie ulgi również w przypadku korzystania z sieci za pomocą telefonu komórkowego, routera bezprzewodowego czy też w kafejkach internetowych.

Ponadto zmianie ma ulec również sposób dokumentowania wydatków. Po zmianach ulgę w zeznaniu podatkowym będzie mógł uwzględnić każdy podatnik, który rzeczywiście poniesie koszt usługi internetowej i będzie potrafił go udokumentować.

Dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi będzie np. potwierdzenie dokonania przelewu z właściwym opisem płatności. Urząd skarbowy uzna każdy dokument potwierdzający opłatę za używanie sieci. Niewątpliwie należy pozytywnie ocenić przedmiotowe zmiany. Rozszerzą one krąg osób uprawnionych do odliczenia.

Bez zmian pozostanie natomiast wysokość ulgi - nadal będzie to maksymalnie 760 złotych. Nie będzie również problemu z abonamentami łączonymi (np. z telefonem), gdzie dotychczas przeważnie dostawca podawał jedną kwotę na rachunku.

Nowy podatek pielęgnacyjny
Senatorowie PO chcą wprowadzić podatek pielęgnacyjny. Nowe obciążenie w wysokości 1 proc. wynagrodzenia płaciliby wszyscy pracujący. Miałoby ono być przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym stałej opieki. Zasiłek pielęgnacyjny, w postaci czeków, przysługiwałby jednak tylko osobom
niesprawnym.

(...) Podatek, który proponują senatorowie zasiliłby budżet kwotą 5-6 mld zł rocznie i byłby tak naprawdę ukrytą podwyżką składki zdrowotnej - komentuje Małgorzata Rusewicz, dyrektorka Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP Lewiatan.

Nie znamy jeszcze pełnej treści projektu ustawy. Nie wiadomo, kto miałby ponosić dodatkowe koszty składki - pracownik czy pracodawca. Nałożenie na firmy, czy obywateli nowych obciążeń fiskalnych w sytuacji, kiedy wszyscy nadal odczuwają skutki kryzysu, wymaga szczególnej rozwagi i wyliczenia kosztów takiej operacji. Warto też pochylić się nad zmianami zasad wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego. Dzisiaj otrzymuje go każdy, kto przekroczył 75 rok życia. Wydaje się, że powinien on być bardziej powiązany ze stanem zdrowia, a nie z wiekiem. Starzenie się społeczeństwa wymaga wdrożenia całego pakietu przedsięwzięć w obszarze opieki zdrowotnej. Potrzebne są rozwiązania z dziedziny profilaktyki zdrowotnej, które utrzymają i wydłużą okres zdolności do pracy. Według danych GUS z 2004 roku, w grupie osób w wieku 50 - 69 lat na długotrwałe problemy ze zdrowiem cierpi 60,3 proc. mężczyzn i 67,6 proc. kobiet. Szczególnie częste są schorzenia układu ruchu. Przynajmniej na jedną chorobę przewlekłą cierpi 70,5 proc. mężczyzn i 81,1 proc. kobiet. Tak więc kwestia stosowania odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej ma podstawowe znaczenie dla utrzymania zatrudnienia osób z grupy 50+. Zaś wczesna wykrywalność chorób i odpowiednia rehabilitacja poprawi ogólny stan zdrowia pracowników, a zarazem ich aktywność na rynku pracy - dodaje Małgorzata Rusewicz.
PKPP Lewiatan

VAT dla byłych wspólników
Dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60), którą przygotował Senat. Celem projektu jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2009r. (sygn. akt P 80/08). Po zmianach w Ordynacji pojawią się przepisy dające podstawę do zwrotu nadpłaconego podatku byłym wspólnikom spółki osobowej.

Zmiany dotyczące identyfikacji podatników
Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681). Założeniem zmian jest uproszczenie procedury nadawania NIP oraz zastąpienie go, w odniesieniu do osób fizycznych niebędących płatnikami VAT, numerem PESEL.

Wymagania wobec pracowników kontroli skarbowej
Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej i w wywiadzie skarbowym. Wydanie nowej regulacji wynika z konieczności uregulowania wymagań dotyczących osób pracujących w specjalnych komórkach kontroli skarbowej.NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Czy importując materiały budowlane można ubiegać się o zwrot VAT?
Dokumentem stanowiącym podstawę obliczenia kwoty zwrotu jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej na podstawie polskiej ustawy o VAT. Nie ma podstaw aby zastosować ulgę do osób, które samodzielnie importują materiały budowlane. (Wyrok WSA w Warszawie z 27 sierpnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 406/10)

Przychód z przekształcenia
Obowiązek podatkowy obejmuje wszystkie niepodzielone zyski spółek kapitałowych, które zostały przekształcone po 1 stycznia 2009 r. w spółki osobowe. Dotyczy to także zysków osiągniętych przez nie przed tą datą. (Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 45/10)

Dyskonto jest przychodem
Kwota dyskonta (zniżki) stosowana przy ustalaniu ceny akcji subskrybowanych przez fundusz inwestycyjny stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w chwili nabycia jednostek uczestnictwa.(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 31 sierpnia 2010 r., sygn. IPPB2/415-22/09/10-20/S/AK)


Źródło: KRDP


DATA PUBLIKACJI: 2010-09-16 » Posostałe aktualności
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia