Aktualność "PIT-8AR trzeba złożyć do 31 stycznia! "
PIT-8AR to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, której złożenie jest obowiązkiem płatników. Wykazuje się w niej zryczałtowany podatek dochodowy m.in. od tzw. drobnych umów zlecenia (tj. do 200 zł miesięcznie).

Przy rozliczeniach za 2010 r. zryczałtowany podatek od umów zlecenia należy wykazywać w wierszu 13 "Inne należności niewymienione w wierszach 1-12".

Ponadto przedmiotową deklarację wypełniają pozostali płatnicy określeni w art. 41 ustawy o pdof, którzy w 2010 r. byli obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. I tak, w PIT-8AR podlega wykazaniu zryczałtowany podatek pobrany m.in. od:
  • przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez osoby zagraniczne z tytułów, o których mowa w art. 29 ustawy o pdof,
  • wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (za wyjątkiem wolnych od podatku),
  • świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy (za wyjątkiem wolnych od podatku),
  • dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej,
  • odsetek i dyskonta od papierów wartościowych.

DATA PUBLIKACJI: 2011-01-20 » Posostałe aktualności
podatki
fax (61) 850 13 61
tel. (61) 852 85 06
Kancelaria Doradcy Podatkowego NI&KU :: Poznań: : VAT :: PIT :: CIT :: Podatki :: ZUS-y :: Kadry :: Płace :: Obsługa Księgowa :: Doradztwo :: Porady
Powered by mAdmin & mDoradca
Projekt i wykonanie BerMar multimedia